Mapper og papirer | © Jeppe Willum Kejser
Mapper og papirer

Årsrapport 2020 

Overordnet kan følgende fremhæves:

  • Nye muligheder for brug af tv i undervisningen
  • Øget brug af film og tv påvirker resultatet positivt
  • Verserende retssag
  • Gennemsigtighed i fordeling af vederlag og i Copydans virke

Nye muligheder for brug af tv i undervisningen

I 2020 blev aftalen med uddannelsesinstitutioner om brug af tv, internet og streaming – den såkaldte TVIS-aftale – opdateret. Den nye aftale har udvidet mulighederne for brug af tv i undervisningen fx med flere muligheder for deling af undervisningsforløb på tværs af skoler samt mulighed for brug i SFO’er. Derudover er det nu muligt fx at bruge aktuelle nyhedsudsendelser i undervisningen eller streame direkte fra DR TV.

Øget brug af film og tv påvirker resultatet positivt

Mere end 4.000 skoler, uddannelsesinstitutioner, biblioteker, museer m.fl. har en aftale med Copydan AVU-medier om streaming og brug af film og tv i undervisningen. I 2020 har AVU-medier oplevet en ekstraordinær interesse for aftalerne, hvilket primært kan henføres til et år præget af COVID-19, hvor hjemmeundervisning har øget lærernes opmærksomhed og interesse for de mange nye læringsværktøjer.

Interessen har betydet en øget brug, og tilgangen af nye kunder har påvirket resultatet positivt. Årets vederlag er steget med 5,1 mio.kr. fra 64,3 mio.kr. i 2019 til 69,4 mio.kr. i 2020.

Verserende retssag

I forsommeren 2018 stævnede Motion Picture Licensing Company Denmark A/S (MPLC) Copydan AVU-medier for påståede aktiviteter i strid med markedsførings- og konkurrenceloven. Den 30. august 2021 kom Sø- og Handelsretten med sin afgørelse i sagen. MPLC havde i sagen rettet en række alvorlige anklager mod Copydan AVU-medier og krævet et stort erstatningskrav samt bøde for overtrædelse af markedsføringsloven. Retten frifandt Copydan AVU-medier for de alvorlige anklager angående konkurrenceretten og det store erstatningskrav samt for bøde for overtrædelse af markedsføringsloven, som MPLC havde påstået i omegnen.

Retten fandt dog, at visse udsagn anvendt af AVU-medier i 2017/2018 ikke var i overensstemmelse med markedsføringsloven. Dommen tages til efterretning.

Gennemsigtighed i fordeling af vederlag og i Copydans virke

Årsrapporten indeholder en udførlig beskrivelse af, hvordan vederlagene er fordelt på de enkelte medlemsorganisationer. Specifikationerne er opdelt på vederlag, der fordeles til medlemsorganisationer og samarbejdspartnere. Oversigten over fordelte og udbetalte vederlag til medlemsorganisationerne ses på side 24 i årsrapporten.

Her på hjemmesiden kan man læse mere om foreningens virke og om, hvordan vederlagene er en grundpille i det kulturelle kredsløb i Danmark og er med til at sikre, at skuespillere, musikere, filmfotografer, instruktører, journalister, manuskriptforfattere, musikselskaber, tv-producenter og mange andre kunstnere og kulturproducenter får en fair betaling for deres arbejde og værker. Læs mere