Gå til indhold Slice Created with Sketch.
Mapper og papirer | © Jeppe Willum Kejser
Mapper og papirer

Årsrapport 2022


Overordnet kan følgende fremhæves:

• Større udbredelse og øget brug i undervisningen
• Udvikling i vederlaget
• Gennemsigtighed i fordeling af vederlag og i Copydans virke

Større udbredelse og øget brug i undervisningen

Det primære indsatsområde i Copydan AVU-medier er at give uddannelsessteder adgang til at bruge audiovisuelt indhold i undervisningen. Det sker primært via en rammeaftale betegnet TVIS (tv, internet og streaming). I 2022 har Copydan AVU-medier aftaler med mere end 4.000 skoler og andre institutioner, og der arbejdes løbende på at udvikle aftalerne, så de matcher skolernes ønsker og behov samt den teknologiske udvikling. Mængden af indhold og muligheder øges fortsat.

Der er indgået aftaler, der sikrer adgang til at bruge audiovisuelt indhold i undervisningen i Grønland og på Færøerne.

Udover TVIS-aftalen forestår Copydan AVU-medier administrationen af aftalen ’Spillefilm til læring’, som i dag giver adgang til at streame mere end 800 danske og udenlandske spillefilm fra Center for Undervisningsmidlers streamingtjeneste ’mitCFU’. Aftalen dækker ikke alene skoler, men også SFO’er, fritidshjem og fritidsklubber.

TVIS-aftalen og aftalen om ”Spillefilm til læring” giver mulighed for fjernundervisning samt at give eleverne digitale lektier for, hvilket var en stor styrke under de tidligere COVID-19 nedlukninger, men som også efterfølgende er blevet indarbejdet i tilrettelæggelsen af undervisningen.

Copydan AVU-medier har i 2022 udrullet en supplerende aftale betegnet ”Musik til læring”’. Aftalen sikrer, at rettighederne er på plads, når elever eller lærere kopierer musik til brug i undervisningen, i opgaver, præsentationer mv.

Udvikling i vederlaget

Som følge af udviklingen i udbredelsen og brugen, er årets vederlag steget med 5,3 mio. kr. fra 74,3 mio. kr. i 2021 til 79,6 mio. kr. i 2022. Stigningen skyldes indeksering af aftaler samt yderligere udbredelse af TVIS-aftalen, aftalen om Film i undervisningen samt indfasning af den nye musikaftale.

Gennemsigtighed i fordeling af vederlag og i Copydans virke

I EU er der gennemført ensartede regler for rettighedsorganisationer som Copydan omkring transparens mv. og formelt sker dette via den årlige rapportering. Årsrapporten indeholder således en udførlig beskrivelse af, hvordan vederlagene er fordelt på de enkelte medlemsorganisationer. Specifikationerne er opdelt på vederlag, der fordeles til medlemsorganisationer og samarbejdspartnere samt vederlag, der afregnes til udenlandske kollektive forvaltningsorganisationer. Oversigten over fordelte og udbetalte vederlag til medlemsorganisationerne ses på side 23 i årsrapporten.

På hjemmesiden kan man læse meget mere om foreningens arbejde, rettighederne, betalingerne og om hvordan vederlagene er en grundpille i det kulturelle kredsløb i Danmark og er med til at sikre, at skuespillere, musikere, filmfotografer, instruktører, journalister, manuskriptforfattere, musikselskaber, tv-producenter og mange andre kunstnere og kulturproducenter samlet får en fair betaling for deres arbejde og værker, når virksomheder laver forretning på deres indhold.